MTÜ VAITER EETIKAKOODEKS

Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb  nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Peame oma  kohuseks anda panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Igapäevases tegevuses lähtume  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Järgime  eetikakoodeksis sätestatud vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtteid, mis  tõstavad ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

MTÜ VAITER eetilised põhimõtted on alljärgnevad:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Meil  on selge ja arusaadav missioon. Järgime  oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

Väljendame ja esindame inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasame  inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

Väärtustame oma liikmeid ja kindlustame ühenduse demokraatliku juhtimise.

Hoiame ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana ja reageerime nende väärtegudele.

Peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

Püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

Kasutame toetajatelt ja annetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

8. Ilmutame kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

9. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.

10. Me ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

11. Me kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

12. Me lähtume nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidume topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

13. Me anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

14. Me peame oluliseks aruandevalmidust ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

15. Me avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Kliendikesksus, avatus, orienteeritus koostööle

16. Informatsioon meie  missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

17. Suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

18. Oleme kliendikesksed, innovaatilised, proaktiivsed, avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

19. Oleme oma oma eesmärgi seadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatud ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega kaotame oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

20. Meie organisatsioonis tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtame tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine, ideede autorluse ja omandi tunnustamine

21. Peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

22. Austame ühenduste ideede ja projektide autorlust ning tunnustame omandit.

Sallivus

23. Tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.