Naised vägivallata


Mis on programm „Naised vägivallata“?

“Naised vägivallata” – koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks.

Kaasatud osapooled: MTÜ VAITER spetsialistid, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna linna spetsialistid (nt lastekaitseametnikud, allasutuste töötajad), Maria Akatemia (Soome), valdkonna eksperdid.

Projekt on rahastatud Hasartmängumaksu nõukogu vahenditest.

Projekti kestvus: 01.02.2020 – 31.12.2020.

Kätega moodustatud südamekujutis
Naine kiikumas puu juures

Eesmärgid

• tõsta teenuseosutaja MTÜ VAITER ja Tallinna linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide ametialast professionaalsust, anda neile põhjalikud teadmised naiste poolt kasutatava psühholoogilise ja füüsilise vägivalla kohta, sh oskused selle kindlakstegemiseks ja sihtrühmaga toime tulemiseks. 

Toimuvad Tallinna spetsialistide õppevisiit Maria Akatemiasse ja neljapäevane koolitus Tallinnas.

• luua Eestis töötavate spetsialistide ja teenuseosutajate koolitamiseks sobiv koolitusprogramm. Selleks kohandatakse Soomes välja töötatud koolitusprogrammi ja täiendatakse seda koos ekspertide ja koolitusel osalenud spetsialistidega. 

Väljatöötatud koolitusprogrammi järgi viiakse 2020. aasta lõpus MTÜ VAITER koolitajate poolt läbi koolitused Tallinna spetsialistidele ja teenuseosutajatele.

• töötada koos Soome partneriga ja ekspertidega välja tugigrupi korralduslik mudel naistele, kes on vägivallariskiga või kasutanud vägivalda lähisuhetes. Seeläbi vähenevad lähisuhtevägivallaga kaasnevad riskid vägivalda kasutavate või kasutada kartvate naiste lastele ja teistele lähedastele isikutele. 

Tugigruppi testib MTÜ VAITER Tallinna sihtrühma seas. Projekti raames osaleb tugigrupis 10 naist, peale projekti lõppu igal aastal vähemalt 30 naist. Testitud tugigrupi tulemusi analüüsitakse ja vajadusel kohandatakse. Täpsustatakse sobiv korralduslik mudel ja hind.  Eesmärgiks on viia tugigruppe läbi ka edaspidi.

Projektijuht: Õnne Liv Valberg

Ülevaade projekti vajalikkusest

2018. a. valmis “LSV ennetamise ja varase sekkumise kavand Tallinna linnale”, mille raames viidi LOV-des ja allasutuses läbi ka küsitlused. Ühe kitsaskohana nähti, et puuduvad programmid naistele, kes on vägivaldsed oma lähedaste suhtes. 25.01.2019 pressikonverentsil tõi Tallinna abilinnapea välja, et plaanis on luua eraldi programm naistele, kes võivad tunda, et mingil hetkel on nad ise vägivallatsejad.

EL Põhiõiguste Ameti 2014. aasta uurimuses toodi välja, et lapsena kogetud füüsilise vägivalla toimepanijad olid peamiselt pereliikmed. Peaaegu pooled naistest, kes olid enne 15. eluaastat kogenud mis tahes vormis füüsilist vägivalda, nimetasid vägivalla toimepanijana ema.  

Siseturvalisuse arengukavas 2015-2020 toodi välja, et laste kaitsmiseks ja riskiperede probleemide lahendamiseks tõhustatakse koostööd KOV üksustega probleemide lahendamisel ja juhtumikorralduses, et ennetada korduvrikkumisi ja ohvriks langemist. Samuti on olulisena välja toodud lastevanemate teadlikkuse ja oskuste suurendamisele suunatud programmide elluviimine. 

Riiklik Vägivalla Ennetamise Strateegia aastateks 2015-2020 toob välja, et vägivalla ennetamine eeldab eri valdkondade ja asutuste aktiivset koostööd ning oluline on spetsialistide ühtne arusaam vägivalla olemusest. Vägivallakäitumise muutmiseks tuleb luua võimalused. Pikaajalisi ja tõenduspõhiseid ennetusprogramme vägivaldse käitumise ennetamisele on liiga vähe. Vaimse tervise strateegias 2016-2025 on alaeesmärgina välja toodud positiivsete paari- ja peresuhteid väärtustavate hoiakute kujundamine ning selleks vajalike enesejuhtimis- ja suhtlemisoskuste õpetamine. 

Laste ja perede arengukava 2012–2020 üheks strateegiliseks eesmärgiks on pakkuda vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, parandamaks laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid. 13.09.2018 valitsuskabineti memorandumi koostöötegevuse üldpõhimõtete hulgas on olulisena välja toodud kogu perekonna vajadusi hõlmav vaade, sh võimalike seoste nägemine kaaslase vastu suunatud lsv ja lapse väärkohtlemise vahel. 

Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukavas 2017-2021 on lahendamist vajavate perevägivalla ennetamisega seonduvate probleemidena muuhulgas välja toodud lapsevanemate koolitamise ja nõustamise süsteemi puudumine, ebapiisav võrgustikutöö probleemsete perede laste vaimse tervise riskide vähendamiseks. 

Koostööpartnerid