Teadmised tagavad turvalisuse

KOOSTÖÖPARTNERID:

MTÜ VAITER ning välispartner Lätist – Association MARTA Centre – viivad üheskoos ellu projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”.

MARTA Centre on Lätist, ning on ka üheks projekti koolitusprogrammi väljatöötajaks. MARTA Centre on on ainus naiste õiguste eest seisev institutsioon Lätis. Marta Centre osutab professionaalset sotsiaal-, õigus-, psühholoogilist teenust vägivalla ja inimkaubanduse ohvritele ning haavatavas elusituatsioonis naistele ja nende lastele. Organisatsioon on loonud ja ellu viinud vägivalda käsitlevaid programme nii noortele kui sotsiaalvaldkonna spetsialistidele.

Registreeru 26.11.2021 kell 10.00 algavale veebikonverentsile siin:

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) ning see kestab 18 kuud: 01.09.2021-28.02.2023.

Teadmised lähisuhtevägivallast

Projekti üldeesmärk

Projekti eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ning tõsta spetsialistide teadlikkust perevägivallast ja soolisest vägivallast.

 

Projekti tegevuste kaudu koolitatakse vähemalt 310 spetsialisti üle Eesti, kes saavad teadlikumaks perevägivallast ja soolisest vägivallast ning nende põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Töötatakse välja koolitusmaterjalid ja kaks koolitusprogrammi, võttes arvesse sihtrühmade vajadusi.

 

Läbi spetsialistide teadlikkuse tõstmise on võimalik kujundada turvalisemat ühiskonda, kuna teadliku aitaja abil ennetatakse vägivalda või katkestatakse vägivallaringi jätkumine võimalikult varakult. Spetsialistide hoiakud, teadmised ja suhtlemisviis aitavad kaasa kannatanu taastumisele ning vägivalla toimepanija jaoks abi otsimisele. Perevägivalla vähendamine on tõhus, kui koostöö on koordineeritud ning alusteadmised on olemas võimalikult laial inimest ümbritseval ringil. Antud projekti raames koolitatakse politsei, ohvriabi-, kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid, naiste tugikeskuste, tervishoiuteenuste osutajaid, prokuratuuri, kohtute töötajaid ja kriminaalhooldajaid ja teisi riigi-, era- või kolmanda sektori esindajaid, samuti ka haridustöötajaid, iluteenindajaid, vabatahtlikke ning hoolekandeasutuste töötajaid.

 

Koolitustel käsitletakse põhjalikult vägivalda kasutavate meeste ja naiste temaatikat ja tutvustatakse vägivalda kasutavatele või kasutada kartvatele meestele ja naistele suunatud teenuseid, mille osas on MTÜ VAITER koolitajatel vastavad teadmised ja tööalased kogemused. MTÜ VAITER omab programmide “Hoolivad isad” ja “Naised vägivallata” esindusõigust Eestis. Koolitusel käsitletakse sihtrühmade seas ka LGBT+ ja transnoorte vastast vägivalda, samuti eakatevastast ja puuetega inimeste vastast vägivalda ning hoolduskoormusega isikute poolset vägivalda hooldatavate suhtes.

 

Koolitusprogrammide kokkupanek põhineb sihtrühma poolt antud sisendinfol koolitusvajaduste kohta.

 

Projekt saab alguse veebikonverentsiga “Teadmised tagavad turvalisuse”, mis toimub 26. novembril kell 10:00 – 15:15 https://www.onlineexpo.com/ee/teadmised-tagavad-turvalisuse-raagime-lahisuhtevagivallast/

 

KONTAKT:

Projektijuht Liisi Truumets
Tel 55 959 974
E-mail liisi@vaiter.ee

Koostööpartnerid