„Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“

Koostaja: Koostas: Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht

Programm “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” on oma tegevuse pühendanud laste turvalisuse ja heaolu tagamisele, tehes selleks tööd koos isadega (sh bioloogilised isad või kasuisad), kes on oma perekonnas olnud väärkohtlevad, hoolimatud või vägivaldsed või keda peetakse sellise käitumise riskirühma kuuluvaks. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. 1.04.2019 on programmi omanik väljastanud MTÜle VAITER  vastava litsentsi, mis annab ühingule ainuõiguse programmi rakendamiseks Eestis.  

Ajavahemikus 1.01-30.06.2020 toimus kokku kolm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“  koolitusgruppi (kaks eestikeelset ja üks venekeelne), mille läbisid täies mahus 25 isa ja neile väljastati  MTÜ VAITER´i poolt vastav tunnistus koos lõpparuandega. Programmi katkestas kolm isa, millest kaks  olid põhjustatud sotsiaalmajanduslikust (sissetulek, tervis, sotsiaalsed suhted) olukorrast ja ühel juhul  suundus isa teisele teenusele (pereteraapiasse). Grupikohtumised toimusid Tallinnas ja Rakveres.  Osalejad olid pärit 10 erinevast kohalikust omavalitsusest.  

Programmi läbinute keskmine vanus oli 39. eluaastat. Kõige noorem 18 ja kõige vanem 50. Kõik isad  omasid programmis osalemise ajal töökohta. 25st seitse liitusid programmiga omal soovil, 12 osalejat  olid suunatud. 44% osalejatest ei elanud oma lastega koos. Kahel osalejal puudus kontakt lastega  programmi läbimise ajal täielikult, mida ei suudetud ka programmi lõpuks taastada. 25 isal on kokku  46 last. Lapsed olid vanuses 3 kuud-17-eluaastat.


Venekeelse Tallinna „Hoolivad isad“ grupi lõpetamine, 2020. Grupijuhid Ene Ahas (kõige ees)

ja Aleksei Norden (vasakult teine).
Grupijuhid Tiia ja Märt – neid saab sõna otseses mõttes pidada pioneerideks, kes esimestena astusid Eestis programmi  “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” grupi ette. 2020 veebruaris alanud teekond sai väärika lõpu 15. juunil, kui üheksale  isale anti üle tunnistus. Tiia ja Märdi grupis oli kõige rohkem isasid, kes ise avaldasid soovi programm läbida. 

Grupijuhid Moonika ja Meelis. “Kas te siin Rakveres veel midagi sarnast teete?”, küsis üks programmi “Hoolivad isad:  turvalisem elu lastele” läbinud isa korraldajalt. Tõtt öelda on see hetkel parim tagasiside, mida oleme aasta jooksul programmi  eestvedajatena saanud. Rakveres läbis programmi üheksa isa ja uus gruppi juba töös!

Aasta teisel poolel jäi osalejate puudumise tõttu ära programm Pärnus, alustasid eestikeelsed grupid  Rakveres (grupis 7 isa) ja Tallinnas (grupis 9 isa). Gruppide komplekteerimine toimub Tallinnas (eesti ja venekeelne) ja Valgas (eestikeelne). Grupid alustavad jaanuaris 2021 või gruppide täitumisel. 
2020. aastal said esimesed neli grupijuhti programmi omanikult akrediteeritud grupijuhi tunnistuse.


Aasta 2020, programm „Naised vägivallata“

Koostas: Õnne Liv Valberg, programmi maaletooja ja arendusjuht

Programm „Naised vägivallata“ tugineb Soomes tegutseva Maria Akadeemia poolt välja arendatud  tugigrupi töömudelile, mille esindusõigust omab Eestis ainsana MTÜ VAITER. Programmis  keskendutakse naise vaimse ja füüsilise vägivalla dünaamikale. Tugigruppide töö toimub Maria  Akatemia RY (Soome) poolt välja töötatud “Väkivalta on ehkäistävissä” programmi alusel. Töö aluseks  on psühhodünaamiline inimkäsitlus ja meetodid on välja arendatud alates 2003. aastast. 

Programmi maaletoomiseks ja juurutamiseks viidi ellu projekt „Koolitusprogramm ja tugigrupid  naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks“ („Naised  vägivallata“ programm), mille rahastajad olid Sotsiaalministeerium ja Tallinna Sotsiaal- ja  Tervishoiuamet. Projekti kestvus: 01.02.2020 – 28.02.2020 ja projektijuht: Õnne Liv Valberg. 

Kaasatud osapooled: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna linna spetsialistid, MTÜ VAITER  spetsialistid, Maria Akatemia (Soome), valdkonna eksperdid. 

Projektis toimunud tegevused: 

– Maria Akatemia koolitusprogrammi „Vägivald on ennetatav“ läbimine, mis tutvustas naise vägivalla  dünaamikat ja ennetava vägivallatöö töömudelit- koolituse läbis 25 spetsialisti Tallinna linnast ja MTÜ st VAITER. Toimus 5 koolituspäeva.  
– Töötati koos ekspertidega ja Maria Akatemiaga välja sobiv koolitusprogramm Eestis töötavatele  spetsialistele. Koolitusprogrammi testitakse 2021. aasta esimesel poolel- viiakse läbi kahepäevane  koolitus Tallinna linna spetsialistidele. 
– Töötati koos ekspertidega ja Maria Akatemiaga välja tugigrupi korralduslik mudel naistele, kes on  vägivallariskiga või kasutanud vägivalda lähisuhetes.  
– Alustati kahe tugigrupi läbiviimisega (kontaktgrupp, mis kohtus osaliselt ka hübriidgrupi vormis ja distantsgrupp), mis toimuvad kuni 2021 kevadeni. 
– Toimus MTÜ VAITERi ja Tallinna linna sotsiaalvaldkonna töötajate õppevisiit Helsingisse tutvuma  Maria Akatemia tegevustega, eesmärgiga saada ülevaade Maria Akatemia tööpraktikast, teenustest ja  tegevustest. 
– Programmi arendamisel toimusid töörühmad, töökoosolekud, kovisioonid, mentorkohtumised Maria  Akatemiaga, samuti sisekoolitused. 

2021. aastal jätkab MTÜ VAITER programmi ja gruppide arendustegevuste ja teenuste pakkumisega  Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekti toel. 


20. augustil käisime tutvumas Maria Akatemia tööga Helsingis. Projektijuht Õnne Liv, projekti ekspert Katre ja projekti  koordinaator Meelika koos virtuaalse meeskonnaga tugigruppide teenust arendamas.

Aasta 2020, osalemine ESF ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektis „Abiks hoolduskoormusega inimestele“. Projekti periood: 01.02.2020 – 28.02.2022

MTÜ VAITER osalus projektis: 

Õnne Liv Valberg- projekti taotluse kirjutamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiumetile, projekti ekspert,  MTÜ VAITER koordinaatorite töö koordineerimine ja nende toetamine projektis. 

Projektis osales 2020. aastal neli MTÜ VAITER koordinaatorit, kes osalevad hoolduskoormusega  inimestele pakutava koordinaatoriteenuse osutamisel ja testimisel. Eksperdi juhtimisel toimusid  regulaarsed sisekoosolekud ja kovisioonid MTÜ VAITER koordinaatoritele. Ekspert osales teenuse  arendustegevustes, korraldas ja viis läbi projekti sisekoolitusi. Projekt jätkub ka järgnevatel aastatel  MTÜ VAITER osalusel.


Loovteraapia teenuse “Töö saviväljal” osutamine

Koostas: Keete Janter 

Saviteraapiast saavad abi päris paljud lapsed ja täiskasvanud, seda kasutatakse põhiliselt töös laste ja  täiskasvanutega psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis. Tegu on loovteraapia meetodiga, õige nimega “Töö saviväljal”.

Näidustused, millega tavaliselt tullakse, on: 
– traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms); 
– erivajadused, ülitundlikkus, füüsilised vaevused, nõrk motoorika; 
– hüperaktiivsus ja keskendumisraskused; 
– psühhosomaatilised sümptomid; 
– muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, kooliprobleemidega, suhetega. 

Saviteraapiasse võib tulla ise või suunatakse kas lastekaitse, psühhiaatri, politsei või ohvriabi või  haridussüsteemide kaudu.  

2020. aastal on olnud palju lähisuhtevägivalla juhtumeid, kus laps on olnud vägivalla pealtnägijaks või ohvriks, samuti seksuaalvägivalla juhtumeid nii täisealiste kui lastega seonduvalt. Esil olid ka  teismeliste depressiooniga seonduvad teemad ja suhtemured. Samuti on olnud ka palju töid (väike)lastega, kel ärevuse ja hirmudega seonduvalt muresid, mis väljenduvad käitumuslikult nii, et  vanemad või lastekaitsetöötajad on lapsed suunanud saviteraapiasse abile. Ja on suur rõõm, kui asjad  lähevad õige pea juba paremuse poole. 

Kohtumised ja infopäevad

∙ 20.01 rahvastikuministri Riina Solmani ja VAITERi meeskonna kohtumine, kus arutati  koostöövõimalusi vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks. 
∙ 23.01 Rakveres kohtumine võrgustikutöötajatega – fookuses grupi komplekteerimine ja isade  suunamine. 
∙ 3.02 kohtumine Põhja piirkonna lähisuhtevägivalla teemadega tegelevate prokuröridega – fookuses programmi sihtgrupp, mõju ja suunamine.  
∙ 9.02 kohtumine Eesti Naiste Varjupaikade Liidu inimestega – fookuses koostöö ohvri  toetajatega. 
∙ 17.02 võrgustikutöötajate kohtumine Pärnus haiglas – fookuses suunamine ja programmi sisu.  ∙ 20.02 kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna inimestega – fookuses programmi tõenduspõhisus ja riskide hindamine. 
∙ 25.02 kohtumine EELK juhatusega, et arutada koostöövõimalusi. EELK spetsialistid rakendavad  programme Sisemine kindlus ja Löömata teekond– fookuses VAITER´i ja EELK poolt  rakendatavate programmide erinevused ja sarnasused.  
∙ 27.02 kohtumine Tartu ja selle lähiümbruse võrgustikutöötajatega – fookuses riskide  hindamine. 
∙ 04.03 programmide “Hoolivad isad” ja „Naised vägivallata“ tutvustamine Tallinna  Linnavolikogu korrakaitsekomisjonis. 
∙ 21.05 veebikohtumine Viljandi Perepesaga. 
∙ 27.05 MTÜ VAITERi ettepanekul Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ja  vägivallatsejatega tegelevate organisatsioonide esindajate kohtumine, et jagada omavahel  häid praktikaid ning saada ühine arusaam vägivalla ennetamisele suunatud tegevustest. 
∙ 9.06 veebikohtumine Viljandi ja Viljandi lähiümbruse võrgustikutöötajatega.  ∙ 29.06 kohtumine EELK Perekeskusega ja MTÜ Eluliiniga koostöö teemadel Tallinna linnas. ∙ 27.07 kohtumine Tallinna abilinnapea Betina Beškinaga. 
∙ Juulikuus toimusid VAITERi suvepäevad kos saviteraapia praktilise õpitoaga. ∙ 12.08 kohtumine Pärnu linna lastekaitsetöötajatega Pärnus. 
∙ 24.09 loovteraapia meetodi “Töö saviväljal” ehk saviteraapia ja selle kasutamise võimaluste  tutvustamine töös eri sihtgruppidega MTÜ Elu Dementsusega koolitusel. 
∙ 8.10 WWP EN annual focus group session. 
∙ 20.10 WWP EN virtual Annual General Meeting 2020. 
∙ 4.11 veebikohtumine Lõuna piirkonna võrgustikutöötajatega. 
∙ 10.-11.11 WWP EN study visit online. 
∙ 8.12 TLÜ andragoogide virtuaalne õppekäik MTÜ VAITERisse. 
∙ 14.12 veebikohtumine Ida piirkonna võrgustikutöötajatega. 
∙ 14.12 kohtumine Sotsiaalministeeriumi nõunik Maarja Kärsoniga, kus tutvustati MTÜ VAITER  programme ja arutati programmi „Naised vägivallata“ eelarve planeerimist. 
∙ 15.12 MTÜ VAITERi ettepanekul kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna toimepanijate tugiliinist Tõnis Palgi ja Roman Krõloviga. 
∙ 21.12 kohtumine Dementsuse Kompetentsikeskusega, arutati koordinaatorite töökorraldust  ja koostööplaane, jagati parimaid praktikaid. 


Koolitused ja kogemuste vahetamine aastal 2020

2020. aastal hoogustus koolitustegevus. MTÜ VAITER koolitas teemadel: 
– „Kiindumussuhe ja lapse arengu turvaline toetamine“; 
– „Lapse keha, tunded, turvalisus“;
– „Lapse seksuaalne väärkohtlemine. Seksuaalselt väärkoheldud lapse abistamine“ ja  „Sensoa lipusüsteemi metoodika ja selle rakendamine“; 
Sihtgruppideks olid KLAT ravikodu personal, Tallinna ja Pärnu lasteaedade haridustöötajad,  samuti Vinni Perekodu töötajaid. Samade koolituste läbiviimisega jätkatakse ka 2021. aastal,  planeeritud on Tallinna sotsiaalvaldkonna spetsialistide laialdasem koolitamine. 

22.04 toimus veebikoolitus grupijuhtidele ja võrgustikutöötajatele “Riskide hindamine” isade suunamisel ja vastu võtmisel programmi “Hoolivad isad”. Koolitajad: Programmi mentor ja  koolitajate koolitaja Dermot Brady (Inglismaa) ja Hannaliisa Uusmaa, Sotsiaalkindlustusameti  Ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna projektijuht. Osales 26 inimest Eestist, Sloveeniast,  Inglismaalt, Lätist ja Soomest. 

5.05-30.06.2020 Miessakit Ry poolt läbiviidud täiendkoolitus ja kogemuste vahetamine “Töö vägivalda kasutanud meestega”. Teemad: Riskide hindamine. Ülevaade erinevatest  programmidest. Lastekaitse, hoolekandesüsteemid ja perevägivalla ennetamine. Teadmiste  levitamine programmide kohta erinevatel tasanditel. Meeste programmi suunamine ja  vastuvõtmine. Teabekogumissüsteemid ja teabe hindamine. Rühmatöö. Osalejaid viiest riigist. 

4.08 MTÜ VAITER, Tervise Arengu Instituut (Triin Vilms ja Katrin Streimann), Dermot Brady (grupijuhtide koolitaja ja mentor) ja programmi Caring Dads autor Katreena Scott. Arutati programmi mõju tõenduspõhisust ja mõju hindamist Eestis. 

8.09 toimus koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene – kas alati ka psüühikahäire diagnoosiga?“. Koolitaja psühhiaater Raine Pilli. Osalejaid 25.

04.12 koolitas MTÜ VAITER juhatuse liige Õnne Liv Valberg koos Heidy Heinlaga Tallinna linna sotsiaalvaldkonna spetsialiste. Muuhulgas tutvustati programme „Naised vägivallata“ ja  „Hoolivad isad“ ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi teenuseid.

Saime Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUTilt 2020 Parima sooteadliku MTÜ tiitli, mida  jagasime MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liiduga ja mis anti välja ENUTi kevadkonverentsil  18.06.2020 Tallinna Ülikooli aulas. Voldemar Kolga tegi VAITERi tegevustest ülevaate – et meil  on väga hea kodulehekülg ning käimas olulised projektid „Hoolivad Isad“ ja „Vägivalda  kasutavad naised“. Auhinna üleandmine on järgivaadatav videolt (4:45 minutist alates).

Osalemine Changemakersi žüriis ☺ Rõõm oli 18. juunil osaleda Changemakers Start-Up 2020 finaali žüriis, kus noored otsisid  turunduslahendusi MTÜ VAITERile noortele suunatud abivõimaluste parema kättesaadavuse  tagamiseks. 

MTÜ VAITER on VATEKi ehk vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustiku liige. 


Film „Maailma kõige õnnelikum mees“

Originaalpealkiri „Miehiä ja poikia“ / „The Happiest Man on  Earth“. Soome, 2019. 85 minutit. Autor: Joonas Berghäll. Tootja: Oktober Oy.

∙ 23.07 filmi esilinastus Eestis VAITERi töötajatele. 
∙ 15.08 linastus film Arvamusfestivali programmi raames Paide Muusika- ja Teatrimajas.  Osalejaid 70. Aruteluringis jagasid mõtteid Meelis Kukk (programmi grupijuht), Tõnis Palgi  (sotsiaalkindlustusamet), Anneli Väär (lastekaitsetöötaja) ja Külle Kadarik (pereterapeut). 
∙ 11.09-1.10 linastus film Kinos Artis, osalejaid 120. Aruteluringis osalesid Margus Salumets (EELK Perekeskus), Roman Krõlov (SKA), Meelis Kukk (programmi grupijuht), Anneli Väär (lastekaitsetöötaja) ja Sigrid Petoffer (programmi koordinaator). 
∙ 6.11 linastus film Kiisa Rahvamajas. 
∙ 10.11 Endla Teatrikino, osalejaid 62.
∙ 20.11 näidati filmi Lastekaiste Liidu konverentsi „Meheks sünnitakse. Isaks kasvatakse“  raames. ∙ Filmi näidati koostöös Perepesadega (SA Lapse Heaolu Arengukeskus) Paides, Türil ja Viljandis. Osalejaid 32.


Meedia ja sotsiaalmeedia

MTÜ VAITER´i Facebooki postitused on sisulised ja informatiivsed. Olulisi tegevusi ja vajalikku infot,  mis on seotud vägivalla ennetamise ja tõkestamisega, jagatakse Facebooki lehel pea igal nädalal.  Informatsioon programmi „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ kohta on leitav: MTÜ VAITER  kodulehel, tarkvanem.ee ja kriminaalpolitiika.ee

1. MTÜ VAITER blogi, 9.04.2020, Sigrid Petoffer, Isade toimetulekust COVID-19 ajal
2. MTÜ VAITER blogi, 30.04.2020, Sigrid Petoffer, Riskide hindamine programmis „Hoolivad isad“
3. Ajakiri “Märka last” 2020, 01.06.2020, Sigrid Petoffer, „Hoolivad isad annab isale hääle“
4. Virumaa Teataja, 3.07.2020, Marko Pomerants, Vanglasse mineku asemel hoolivaks isaks
5. Naisteleht, 4.11.2020, Ene Ahas, „Hoolivate isade programm aitab katkiseid suhteid siluda“
6. Lastekaitse Liidu konverents „Meheks sünnitakse. Isaks kasvatakse“, 27.11.2020 Sigrid Petofferi ettekanne „Kuidas ma saan olla hooliv isa, kui ma seda ei oska“ 
7. Naisteleht, 12.08.2020, Keete Janter, „Saviteraapia aitab iseennast paremini mõista“

3. septembril käis meie psühholoog ja Sensoa lipusüsteemi koolitaja Kristel Päll külas Vikerraadio Huvitaja otsesaates, kus koos saatejuht Krista Taimega arutati laste ja noorte seksuaalkäitumise teemadel. Kuula järgi.


Uute projektide ellukutsumine

2020. aastal esitas MTÜ VAITERi juhatus taotlusvooru „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal  ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele – 05.06.2020-06.08.2020“ projekti taotluse “Eesti  spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”, mis seisuga 31.12.2020 on tunnistatud vastavaks. 

Projekti tegevuste kaudu koolitatakse vähemalt 310 spetsialisti üle Eesti, kes saavad nad teadlikumaks  perevägivallast ja soolisest vägivallast ning nende põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest,  taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Töötatakse välja  koolitusmaterjalid ja koolitusprogrammid, võttes arvesse sihtrühmade vajadusi. Projekti raames  töötatakse välja koolitusmaterjalid ja kaks koolitusprogrammi. Projekti partner on “MARTA Centre”  Lätist.


Koostööpartnerid „Kõik, mis tuleb südamest, läheb südamesse“ 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna linnaosad, Tallinna Linnavalitsus, SA Archimedes, Rakvere Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Tartu linn, Pärnu linn, Põhja Ringkonnaprokuratuur, Viru Ringkonnaprokuratuur, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, Eesti Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, Lapse Heaolu Arengukeskus, Endla Teater, Kino Artis, Endla Teater, Paide Muusika- ja Teatrimaja, Arvamusfestival, Changemakers, Maria Akatemia RY, Riga City Council/Rica Social Service, NGO Društvo za Nenasilno Komunikacijo, Miessakit Ry, Caring Dads, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence. Meie eriline tänu kuulub kõikidele programmide „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ ja „Naised vägivallata“ grupijuhtidele ning meie mentorile Dermot Bradyle!

MTÜ VAITER
www.vaiter.ee
Keete Janter, Õnne Liv Valberg, Tarmo Pruuli ja Sigrid Petoffer
Tallinn, 2020

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga